DATASKYDDSPOLICY
Version: 2019-06-03

Vi värnar om skyddet av den enskildas rättigheter och personuppgifter. I Dataskyddspolicyn beskrivs hur vi samlar in, använder och lagrar personuppgifter.

Genom att använda våra digitala tjänster och köpa våra tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder olika metoder för kommunikation som t.ex. e-post, SMS, telefon eller datasystem för att skicka information till dig.  Det är viktigt att du läser och förstår vår Dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

För att du skall kunna använda våra tjänster behöver vi lagra och behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi tar alltid största möjliga hänsyn till din integritet.

 

Vilken information samlas in?

Personuppgifter samlas i de flesta fall in från våra kunder vid beställning av en eller flera av våra tjänster, eller genereras i samband med att du använder våra tjänster (t.ex. IP-adresser eller loggning av användare). De personuppgifter som vi samlar in kan delas in i följande kategorier:

Identifiering: Vanligtvis utgörs detta av namn och e-postadress.

Contact: Information som t.ex. e-post, kontaktuppgifter och telefonnummer. Detta är viktigt för att kunna exempelvis erbjuda support, skicka fakturor eller kontakta dig med viktig information.

Historik: Exempelvis inloggningshistorik, supportärenden etc.

Rättslig grund till att behandla personuppgifter?

Samtliga behandlingar utförs med stöd av avtal. För att vi ska kunna utföra våra åtaganden gentemot dig som kund och följa tillämplig lagstiftning regleras detta i ditt godkännande av din beställning.

Vad gör vi med information?

All data används för att leverera, administrera och förbättra våra tjänster. Informationen krävs för att vi ska kunna leverera våra tjänster (exempelvis för fakturering och support). Vi använder också detta för att kunna kommunicera med dig om viktig information.

Vem kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till?

För att skydda och värna om våra kunders integritet lämnas personuppgifter inte ut till extern part som ej angivits (se nedan) utan att du som kund har medgivit till detta.

Undantag till detta görs om en kund har brutit mot våra avtalsvillkor, om det föreligger rättsliga åtgärder eller om myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning.

Vi har ett biträdesregister över underleverantörer som utför behandlingar som rör personuppgifter. Med dessa underleverantörer har vi tecknat biträdesavtal, dessa avtal innefattar bestämmelser om behandling av personuppgifter för vår räkning.

Längst ner i detta dokument finns en förteckning över samtliga biträden till oss som i vissa fall behandlar våra kunders personuppgifter där vi är personuppgiftsansvarig.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi utföra alltid behandlingen inom EU/EES. I vissa situationer (t.ex. e-post via Microsoft Office 365) kan dock informationen komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av någon av våra underleverantörer. Då vi alltid strävar efter att alltid skydda din information, kommer vi att vidta alla legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din information hanteras säkert och med en skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har ett omfattande system med flera säkerhetsnivåer genom både logisk nätbegränsning, access-nivåer, larm och intrångsskydd av olika slag.

Vilken rätt har du till dina uppgifter?

Som registrerad person och kund hos oss har du speciella rättigheter rörande de personuppgifter vi har om dig. Dessa är:

Information: Som kund kan man när som helst kontakta oss för att få ut vilken information vi har samlad. Vi strävar efter att genomföra detta utan fördröjning.

Rättelse: Förändring av registrerade uppgifter sker genom kontakt med vår administration.

Begränsning: Om du har invändningar mot riktigheten i de uppgifter som vi har registrerade kan du begära att vi begränsar behandlingen av dessa uppgifter till endast lagring. Vi kan då stoppa all annan behandling (vilket också innebär att vi måste stoppa leveransen av våra produkter) till dess att en korrigering har utförts eller tills det går att fastslå vad som är korrekt och inte.

Dataportabilitet: För personuppgifter som har behandlats och insamlats automatiserat (med stöd av samtycke/avtal) har du av oss rätt att få ut dessa i ett maskinläsbart format.

Radering: Under vissa omständigheter har du rätt att begära radering av dina personuppgifter. Dessa kan vara t.ex.

  • Om det saknas rättslig grund för behandlingen, eller behandlingen är olaglig
  • Det saknas ett berättigat skäl för fortsatt behandling
  • Du invänder mot behandling för direkt marknadsföring

En förutsättning för att vi skall kunna utföra ovan är att vi erhåller fullgoda underlag för identifikation från dig som registrerad. Din begäran om att utöva dina rättigheter ovan bedöms från fall till fall utifrån rådande omständigheter. Vi kan också vara tvungna att behålla dina uppgifter om det behövs för att uppfylla rättsliga förpliktelser, hävda ett rättsligt anspråk eller genomdriva våra aktiva avtal.

Automatiserat beslutsfattande

Vi kan i vissa fall använda oss av automatiserat beslutsfattande om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke eller om det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal.

Cookies (kakor) på våra webbplatser

Vi använder cookies, en textfil som sparas på besökarens dator, för att identifiera och optimera våra webbapplikationer för besökare och kunder. Om du inte vill att vi ska göra detta så kan du stänga av cookies i din webbläsare. Notera dock att funktionaliteten på vår webbplats då kan begränsas.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi sparar uppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden som leverantör, och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar data för andra syften än för våra åtaganden som företag, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och ekonomiska underlag, sparar vi endast informationen så länge som det behövs för respektive syfte.

Förändringar i denna dataskyddspolicy

Innehållet i denna dataskyddspolicy kan komma att förändras med tiden. Vi kommer alltid hålla våra kunders integritet högt, och följer alla dataskyddslagar inom EU och Sverige. Om vi genomför större förändringar kommer dessa kommuniceras via e-post. Vill du hålla dig uppdaterad löpande rekom-menderar vi att läsa denna policy med jämna mellanrum.

Kontakta oss och dataskyddsmyndigheten

Har du frågor eller synpunkter som rör vår dataskyddspolicy kan du vända dig till oss via e-post eller telefon. Kontaktinformation finns på vår webbsida.

Du kan också lämna ett klagomål eller kontakta datainspektionen som fungerar som vår tillsynsmyndighet. Kontaktuppgifter hittar du på https://www.datainspektionen.se

 

Registerförteckning över våra personuppgiftsbiträden

I egenskap av personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som kund kan följande leverantörer användas som därigenom har tillgång till kunders personuppgifter.

Leverantör

Orsak

Uppgifter

Land

Laglig grund

Web IT Solutions AB

Webbhotell

Serverdrift

Bokningssystem

Webbplats

SE

Avtal

Vi kommer inte att lämna ut eller sälja dina personuppgifter till annan tredje part om vi inte har ditt skriftliga tillstånd att göra det.

Denna webbplats använder cookies för att se till att du får bästa möjliga upplevelse av Webbplatsen.