Den slaggstenskimrande gamla järnbrukshyttan har förvandlats från tung, sotig, mullrande industrimiljö till mötesplats för konst, historia och teknik. Sedan 2004 är det samlande namnet för denna storslagna gamla järnbruksanläggning – VERKET.

Konstbiennalen tar fasta på det svenska begreppet art – sätt; dvs. olika uttryckssätt. Utställningens ambitioner är att locka nya grupper av besökare samt tillföra Sverige en konstattraktion med och av internationellt intresse.AvestaArtgrn

Konstutställningen Avesta Art introducerades 1995. Redan utställningsnamnet rymmer flera dimensioner. Konsthallen är av unik art, där varje konstnär står inför utmaningen att skapa ett samspel – kontrast eller harmoni – med industriarvets egna starka uttryck i material och monumental arkitektur. Med konstnärliga tolkningar som tillägg i en näst intill orörd industrimiljö ges också industriarvet en vägvisare av unikt slag. Bärande är just dialogen mellan industrihistoria och samtidskonst för Avesta Art som idé och evenemang.

Avesta Art har genomförts åren 1995, 1997, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 och 2011 – alla år med medverkan av nationellt och internationellt erkända konstnärer. Premiäråret medverkade konstnärer, verksamma i Sverige. Utställningarna 1997 och 1998 genomfördes med Norden som bas. Från utställningen 2000 och fortsättningsvis utökades medverkan till att omfatta Europa. År 2006 medverkade konstnärer bördiga från Irak och Japan. Genom Avesta Art 2008 vidgade vi den internationella konstnärs medverkan till att omfatta ytterligare en kontinent – Amerika. 2010 års upplaga visade konstnärer från Cypern, USA, Sverige och Finland. Fr.o.m. 2011 arrangeras Avesta Art varje år.

Antalet besök under tre månaders öppethållande har stigit från 13.000 år 1995 till närmare 20.000 2010. Stort och positivt gensvar har visats Avesta Art från besökare med vitt skilda bakgrunder; olika generationer, konstvänner, ringa konst vana, sakkunniga, industriarbetare, m.fl.