Slaggstenen i våra väggar

Den vackra slaggstenen är typisk för Bergslagen. Den är mycket populär och omtyckt för sitt speciella och lite ruffiga utseende. Formen är grov och suggestiv, och den blåaktiga glasartade ytan och mångfacetterade lystern, väcker uppmärksamhet. Många vet att det är en typ av byggnadssten och använder den som trädgårdsprydnad och liknande, men få kanske vet att slaggstenen i själva verket är en avfallsprodukt från framställningen av järn.

 

Masugnsslagg användes förr ofta, speciellt i Bergslagen, som byggnadsmaterial. Innan slaggen hann stelna, tappade man ut den i formar för att gjuta block. Blocken var oftast lite större än tegelstenar. Både bostadshus och industribyggnader byggda av slaggstenen kan än idag ses vid gamla järnbruk, som Verket. Eftersom slaggen annars var relativt värdelöst material, kastades den ofta på slagghögar omkring smältverk, vilket har präglat flera gruvlandskap och liknande runt om i Sverige.

 

Den kemiska processen!

Slagg är en biprodukt som uppstår vid olika typer av metallurgiska reaktioner. Slagg består huvudsakligen av oxider i form av oönskade ämnen och metaller, och metall med alltför hög föroreningshalt, och avskiljs till exempel som masugnsslagg. Slagg kan också även uppstå vid oxidation av metall vid smält- och värmningsprocesser. När smält metall stelnar kan legeringsämnen (t ex aluminium) med hög affinitet till syre utskiljas som oxider och bilda slagginneslutningar i den stlnade metallen. Slagg kallas även de sintrade klumpar av obrännbart material och aska vilka bildas vid förbränning av fasta bränslen (ex. kol och koks).

 

Vid många metallurgiska processer är slagg inte bara ett ämne som skall frånskiljas och bortskaffas; vid t ex svavelrening och fosforrening används reaktioner mellan slagg och metaller för rening. En oxiderande slagg kan användas för att bortskaffa kol ur en kolhaltig smälta, s.k. slaggfärskning. Den stelnade slaggen är vanligtvis glasartad till utseendet, och kan utnyttjas som råvara inom annan industri; ex vid tillverkning av cement, byggelement och mineralull samt för vägfyllnad. Slagg från basisk ståltillverkning innehåller fosfor och används vid tillverkning av gödningsmedel.

Foto: Therese Asplund
Foto: Therese Asplund